คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายนิวัต เชื้อนาค
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย แย้มบุญทัน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางศิวีไล ปัญญาแหลม
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระมหาเนตร ปัญญาวุธโธ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายผจญ นักฆ้อง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางพัฒนา ต๊ะปินตา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประจักษ์ จันทร์ภู่
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางน้ำทิพย์ โตสงัด
ตำแหน่ง : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายประสงค์ สังข์ทอง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูสิริพรมโสภิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ อารีย์พันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางภัสสรณ์ เรือนหลวง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอนุรักษ์ จำปี
ตำแหน่ง : รรมการผู้ทรงคุณวุฒิ