กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายธนัชชา สวนแก้ว

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวเนตรศิริ ขอพึ่ง
ครูฝึกสอน

ธนาวุฒิ เพ็ญไพฑูรย์
ครูฝึกสอน