กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

นายปรีดา ทรัพย์พาลี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายเอกชัย ทองอร่าม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3