อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์/เอกลักษณ์
อัตลักษณ์โรงเรียน
 ลูกฟ้า เหลือง ยิ้มง่าย ไหว้เป็นอัตลักษณ์คุณธรรม
มีความรับผิดชอบ มีวินัย ใส่ใจจิตสาธารณะ