กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางศิรกาญจน์ ภูลบศรี

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นางสาวกล่อมไพร นุชอยู่
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวเพฬิกา มีธรรม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นางสาวกรกช เดชบำรุง
ครูฝึกสอน

นางสาววณิชยา ศุภนคร
ครูฝึกสอน