กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวพิมพ์ชนก ไชยวงศ์
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวธนิษฐา สุทนต์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวสุภาวดี อินทอง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวกวินนัทธ์ จันทรวิลักษณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0823638728
อีเมล์ : gawinnut.5620602052@gmail.com

นางสาวมาลี แซ่ลี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3