กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวมณทิตา ไกรจำเนียร

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอมรรัตน์ พิมพะ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นางสาวฐิติพร ดวงจรัส
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวจารุวรรณ นิ่มตลุง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวชนิตา อยู่สุขขี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวธิดานริน สังขวารี
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2