กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายอดิศร พันเพ็ชร์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1

ว่าที่ร.ต.หญิงภคศุภางค์ บุญชู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายจิระญดา โตงาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายทัตเทพ สุทธิวานิช
ครูฝึกสอน