วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา :  นตฺถิ ปฺญญา สมา อาภา    แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี