กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายอนุชาติ โชชัย

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอดิศักดิ์ อัคจันทร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/3